Az m4sport.hu FINA 2017 nyereményjátéka - hivatalos játékszabályzat


  1. 1.             A nyereményjáték szervezője:


Az „Az m4sport.hu FINA 2017 nyereményjátéka” (a továbbiakban: Játék) szervezője az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Szervező).

  1. 2.             A Játékban résztvevő személyek


A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos az online regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. 3.             A játék célja:


Napi nyeremények kisorsolása azon játékosok között, akik helyesen válaszolnak az m4sport.hu kérdésére, és helyes válaszukat elküldik a játék adott napján az m4sport.hu/fina-2017-jatek oldalon keresztül. Az internetes promóciós eszköz célja, hogy megszólítsa és mozgósítsa a közönséget, növelje az m4sport.hu és az M4 Sport márka ismertségét és új értékeket kapcsoljon hozzá, valamint promótálja a vizes világbajnokság közvetítését az M4 Sport csatornán.

  1. 4.             A játék időtartama, gyakorisága:


A Játék 2017. július 14. napjának 8.00 órájától 2017. július 30. napjának 20.00 órájáig tart, napi gyakorisággal. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után történő regisztráció érvénytelen.

  1. 5.             A játék leírása:


A Játékban a világbajnoksághoz kapcsolódó napi egy kérdésre kell válaszolniuk az M4 nézőinek valamint az m4sport.hu oldal látogatóinak ahhoz, hogy bekerüljenek a napi sorsolásba. A napi egy kérdésre adandó helyes választ három lehetőség közül kell kiválasztaniuk az m4sport.hu/fina-2017-jatek oldalon és regisztrációjukkal együtt elküldeni a választ az aznapi kérdésre este 20 óráig bezárólag.

A Játék a m4sport.hu/fina-2017-jatek linken érhető el, itt olvashatók a Játék leírásai, tekinthetők meg az ahhoz kapcsolódó anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra, valamint a helyes válaszokat beküldeni. A helyes válaszok beküldéséhez regisztráció szükséges.

A Játékban való részvételhez, amennyiben a felhasználó a hagyományos regisztrációt választja, az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, email cím, telefonszám, születési dátum. A felhasználónak lehetősége van a hagyományos regisztráció helyett közösségi fiókkal történő belépésre is, ebben az esetben a közösségi fiókban tárolt alapvető adatokat kapja meg és dolgozza fel a Szervező. Azok a felhasználók, akik korábban már részt vettek az m4sport.hu weboldalon egy korábbi nyereményjátékban, pl. Foci Eb játék, azoknak külön regisztrációra nincs szükségük, mindössze a frissített játékszabályzat elfogadásával rögtön be tudnak lépni az oldalra és részt tudnak venni a FINA 2017 nyereményjátékban.

A fenti adatok megadásának hiányában a regisztráció nem jön létre, az érintett személy a Játékban nem vehet részt.

 

  1. 6.             Nyeremények:


A 17 db napi ajándék közül naponta egyet azok között sorsoljuk ki, akik adott napon helyes választ küldtek a feltett kérdésre az m4sport.hu/fina-2017-jatek felületen.

  1. 7.             Sorsolás, eredményhirdetés:


A napi nyertes kiválasztása számítógépes sorsolás útján történik minden nap 20:30 órakor a Szervező székhelyén (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). A napi nyertes bejelentése pedig az m4sport.hu oldalon történik naponta 21:00 körüli időben.

  1. 8.             A nyeremények átvétele:


A napi nyeremények átvételére a játék lezárása után, a játék során regisztrált e-mail címen történt előzetes egyeztetést követően személyesen az alábbi címen: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. van lehetőség. A főnyeremény átvételére ugyancsak a játék lezárása után, a játék során regisztrált e-mail címen történt előzetes egyeztetést követően személyesen történik. Az átadásról kép és hangfelvétel készül, amely felvételek rögzítéséhez és felhasználásához a nyertes a játékra történő jelentkezésével egyidejűleg hozzájárul.

  1. 9.             A Szervező jogai:


Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

a.       a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,

b.       visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Adatkezelés

A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.

A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a regisztráció során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt az Új Média és Teletext Kft. részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.
A Játékos minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a regisztráció során megadott adatai (felhasználói név, e-mail cím, születési idő, stb.) a Szervező adatbázisába kerüljenek, ahol 5 évig megőrzik őket, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa.

 

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.).

Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata itt található. (http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat)

  1. 11.         Vegyes rendelkezések:


A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

2017. július 13.